PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 123/DK/IK/2022 Z DNIA 14 LISTOPADA 2022 ROKU

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2022 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn.: 

Przylećcie do Szreniawy, czyli kto śpiewa w muzealnym parku” – warsztaty edukacyjne w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie
Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu warsztatów i prelekcji oraz towarzyszącej im wystawy plenerowej (planszowej) na terenie Muzeum w Szreniawie. Tematem programu są ptaki zamieszkujące terytorium naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie zachowań proekologicznych w odniesieniu do ptaków oraz uzmysłowienie zagrożeń dla dobrostanu ptactwa szczególnie występującego na terenie Wielkopolski.

Kwota dofinansowania: 15 870 zł

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego