O muzeum

Program działania Muzeum na lata 2023 – 2025

Przedstawiamy Program działania Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie na lata 2023 – 2025

Misja Muzeum

Misją Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie jest przedstawianie historii rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego z terenu historycznych i współczesnych ziem polskich od czasów prehistorycznych po dzień dzisiejszy, z uwzględnieniem europejskiego kontekstu kulturowego i cywilizacyjnego. Ma to pozwalać publiczności muzealnej zrozumieć, skąd i w jaki sposób powstaje żywność i inne dobra pochodzące z surowców rolniczych i naturalnych. Przedstawiając przeszłość, Muzeum ma pobudzać do refleksji na temat teraźniejszości i przyszłości, ma być instytucją nowoczesną, otwartą na wyzwania przyszłości oraz oczekiwania i potrzeby współczesnego społeczeństwa.

Rada Muzeum kadencji 2021-2025

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 marca 2021 roku powołana została nowa Rada Muzeum.

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dniu 28 lutego 2022 roku zmienił się skład Rady Muzeum.

Poniżej treści Uchwał:

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa

Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa została ustanowiona w maju 1994 r. i zarejestrowana 8.11.1994 r. w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy. Siedziba Fundacji znajduje się w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Celem statutowym jest finansowanie i tworzenie warunków służących zachowaniu kultury wsi i rolnictwa. Do realizacji celów statutowych Fundacja podejmuje następującą działalność:

– pozyskuje środki finansowe i rzeczowe od osób prawnych i fizycznych w formie darowizn, subwencji i innych
– opracowuje ekspertyzy i opinie z zakresu historii kultury wsi i Rolnictwa
– podejmuje i realizuje działalność wydawniczą, popularyzatorską, naukową i szkoleniową
– udziela pomocy finansowej i rzeczowej służącej zachowaniu zabytków kultury wsi i rolnictwa
– współpracuje ze służbami konserwatorskimi, uczelniami i placówkami naukowymi
– współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i fundacjami oraz osobami prawnymi i fizycznymi popierającymi cele Fundacji.

Organami Fundacji są Rada Fundacji (organ doradczy i nadzorczy) oraz Zarząd Fundacji, który odpowiada za jej wyniki finansowe oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Działalność ta ma charakter społeczny. (agp)

Kontakt: tel. 618107629 w. 13