PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 8832/U/400/76/2022

Przedsięwzięcie pn.: ”Przylećcie do Szreniawy, czyli kto śpiewa w muzealnym parku” – warsztaty edukacyjne w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na zorganizowaniu i
przeprowadzeniu warsztatów i prelekcji oraz towarzyszącej im wystawy plenerowej (planszowej) na terenie Muzeum w Szreniawie. Tematem programu są ptaki zamieszkujące terytorium naszego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i zagrożonych wyginięciem. Głównym celem programu jest edukacja w zakresie zachowań proekologicznych w odniesieniu do ptaków oraz uzmysłowienie zagrożeń dla dobrostanu ptactwa szczególnie występującego na terenie Wielkopolski.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował to przedsięwzięcie ze środków krajowych w formie dotacji.
 
Planowana wartość przedsięwzięcia netto: 34.500,00 zł
 
Przyznana dotacja ze środków WFOŚiGW: 18.630,00 zł
 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU
 
Logo WFOŚiGW