PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY NR 10287/U/400/353/2022

Przedsięwzięcie pn.: ”Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego zespołu parkowo-pałacowo-folwarcznego na terenie muzeum w Szreniawie (działania planowane na rok 2022)” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w roku 2022 a polega na wykonaniu prac przy drzewostanie (prace pielęgnacyjne w koronach drzew, usunięcie drzew chorych i osłabionych) oraz nasadzeniach (w tym rekompensacyjnych) drzew, krzewów i roślin wieloletnich w zabytkowym parku na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował to przedsięwzięcie ze środków krajowych w formie dotacji.

Planowana wartość przedsięwzięcia netto: 69.631,00 zł

Przyznana dotacja ze środków WFOŚiGW: 41.000,00 zł

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Logo WFOŚiGW