PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH WFOŚIGW W POZNANIU W RAMACH UMOWY DOTACJI NR 13598/U/400/1275/2022

Przedsięwzięcie pn.: „Szreniawskie wykłady i zajęcia ekologiczne – doposażenie pracowni ekologicznej” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2022-2023 a jego celem jest zorganizowanie pracowni popularyzującej zagadnienia związane z edukacją ekologiczną, szczególnie w ramach zajęć pn. „Szreniawskie wykłady i zajęcia ekologiczne”. Pracownia będzie wyposażona w niezbędny sprzęt i materiały do prowadzania tych zajęć. Dodatkowo na potrzeby zajęć prowadzonych w terenie (festyny, imprezy, itp.) zakupiony będzie mobilny kontener.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansował to przedsięwzięcie ze środków krajowych w formie dotacji.

Planowana wartość przedsięwzięcia netto: 58.060,00 zł

Przyznana dotacja ze środków WFOŚiGW: 46.448,00 zł

https://www.wfosgw.poznan.pl/

 

Logo WFOŚiGW