PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO w RAMACH UMOWY NR 03422/23/FPK/NIMOZ

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu pn.:

Konserwacja i przywrócenie sprawności technicznej ciągnika gąsienicowego Mazur D-50.

Celem zadania jest konserwacja i przywrócenie pełnej sprawności technicznej zabytkowego obiektu techniki, ciągnika gąsienicowego Mazur D50 ze zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie. Obiekt ten jest cennym elementem kolekcji zbiorów związanych z użyciem w rolnictwie ciągników gąsienicowych. Jest to unikatowy obiekt techniki, który ze względu na stan zachowania, w celu niedopuszczenia do dalszej degradacji wymaga pilnego wykonania prac konserwatorskich. Doprowadzenie eksponatu do stanu technicznego umożliwiającego prezentację jego działania pozwoli na zobaczenie pracy takiego ciągnika w jego środowisku naturalnym. Wytypowany obiekt stanowi materialne świadectwo dynamicznego rozwoju polskiej myśli technicznej z końca lat 60. XX wieku.

Kwota dofinansowania: 50 000 złotych. 

Całkowita wartość zadania: 120 000 złotych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wspieranie Działań Muzealnych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logo NIMOZ