POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu internetowego Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

 1. DEFINICJE
 2. Serwis – oznacza stronę internetową należącą do Administratora.
 3. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
 4. Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta z treści i funkcjonalności dostępnych w Serwisach internetowych Administratora lub na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

 

 1. DANE OSOBOWE
 2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://muzeum-szreniawa.pl dalej zwanej „Serwisem” jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie dalej zwane „Muzeum”. Można kontaktować się z nami: listownie, osobiście ul. Dworcowa 5, 62-052 Szreniawa, tel. (61) 81 07 629, e-mail:  muzeum@muzeum-szreniawa.pl.

 

 1. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, można skontaktować się z nim za pośrednictwem, poczty: elektronicznej, e-mail iod@muzeum-szreniawa.pl lub tradycyjnej kierowanej na adres korespondencyjny Muzeum.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”.

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są: przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych           z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne                      i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Zakres zbieranych danych

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie w oparciu o odpowiednie podstawy prawne, a ich zakres zależy od rodzaju prowadzonej sprawy.

Dane osobowe, które przetwarza administrator w celu udzielenia odpowiedzi to przede wszystkim: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane zawarte w treści przesłanej do nas wiadomości, które otrzymujemy od Pani/Pana w skutek Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Dane zbierane automatycznie: dane eksploatacyjne oraz niezbędne do prawidłowego działania Serwisu pliki cookies przetwarzamy w celu  zapewnienia prawidłowego działania prowadzonego Serwisu. Pozostałe pliki cookies (inne niż niezbędne) przetwarzamy w celach określonych w deklaracji dotyczącej plików cookies na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Informujemy, że korzystanie z poczty elektronicznej może wiązać się z wieloma zagrożeniami, wobec czego należy to robić rozważnie i stosować odpowiednie zabezpieczenia. W związku z tym, przed przesłaniem do nas wiadomości, zachęcamy do zapoznania się ze wskazówkami GIODO dotyczącymi bezpieczeństwa poczty elektronicznej                                        i przekazywanych za jej pośrednictwem informacji: http://www.giodo.gov.pl/pl/259/9802

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą poczty e-mail  i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji mailowej – przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na budowaniu, rozwijaniu pozytywnych relacji z osobami kontaktującymi się z Muzeum;
 2. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy – dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. podjęcia działania co do którego Pani/Pan wyraziła/wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać                         w dowolnym czasie;
 4. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku prowadzoną korespondencją mailową mogą być przetwarzane także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na obronie jego interesów;
 5. korzystania ze strony internetowej i zapewnienia jej prawidłowego działania. Przetwarzanie danych zbieranych automatycznie: danych eksploatacyjnych, niezbędnych do prawidłowego działania Serwisu plików cookies jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej, prawidłowego jej działania, dbania o jej jakość i służy celowi wynikającemu z prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającego na zapewnieniu prawidłowego działania prowadzonego Serwisu.

Wyżej wymienione cele dotyczą Serwisu jak i wszystkich służbowych, indywidualnych adresów mailowych poszczególnych pracowników, współpracowników Muzeum prowadzonych przy użyciu domeny @muzeum-szreniawa.pl.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Administrator może przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak podmioty dostarczające      i obsługujące systemy lub rozwiązania informatyczne, kancelariom prawnym, pozostałym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Muzeum w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług oraz jeśli będzie to wynikać z przepisów prawa.

 

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, tj. przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania kierowane do nas telefonicznie oraz przesyłane za pomocą poczty e-mail i prowadzenia w związku z tym dalszej korespondencji mailowej, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu ostatniego kontaktu.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż do czasu odwołania zgody.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy.

Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu (nie później niż w ciągu 2 lat od dnia utrwalenia), lub wcześniej jeżeli Pani/Pan zgłosi skuteczny sprzeciw.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w przepisach oraz zgodnie z  jednolitym rzeczowym wykazem akt Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania nieprawidłowych danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych; prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Po wniesieniu sprzeciwu administrator nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów. Jeżeli nie poda Pani/Pan niezbędnych do realizacji w/w celów danych osobowych to ich realizacja nie będzie możliwa.