PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/28/201

Baner PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – Partner KSOW informuje, że 6 maja 2019 podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. Organizacja wystawy w ramach IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa: Regiony o tradycjach plecionkarskich – Francja, Niemcy, Polska.  

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 19 800,00 zł. Operacja mająca na celu Aktywizację mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 

  • Zrealizowanie jednego z elementów w procesie działań zmierzających do zachowania plecionkarstwa dla przyszłych pokoleń.
  • Prezentacja wyrobów plecionkarskich pochodzących z regionów biorących udział w wystawie.
  • Wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych materiałów i technik plecenia.
  • Przenikanie wzorów wyrobów plecionkarskich, tworzenie na tej podstawie nowych wzorów i tym samym poszerzenie oferty handlowej plecionkarzy.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.