Projekt dofinansowany ze środków unijnych PROW w ramach umowy nr 00060-65170-UM1510034/18

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie realizuje operację pn. „Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i jest operacją typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” realizowaną w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Celem operacji jest wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego oraz zwiększenie atrakcyjności Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji związanej z rybołówstwem śródlądowym oraz przebudowę wejść do Domu Młynarza.

Do planowanych efektów operacji należą:

– przebudowa jednego i budowa dwóch obiektów pełniących funkcje muzealnicze,

– rozbudowa ekspozycji stałej pt. „Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe”,

– poszerzenie oferty kulturalnej poprzez wprowadzenie nowych lekcji i prelekcji związanych z tradycyjnym rybołówstwem śródlądowym,

– poprawa dostępności do oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych.

Planowana całkowita wartość operacji: 356.259,33 PLN brutto.

Planowany wkład EFRROW: 178.882,00 PLN.