PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W RAMACH UMOWY NR 54/DK/IK/2021 Z 15.07.2021 R.

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w 2020 roku otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania:

Opracowanie i publikacja 3 tomów serii »Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej

Celem zadania jest opracowanie i opublikowanie trzech tomów omawiających przejawy niematerialnych elementów kultury wiejskiej, które zostały zebrane podczas badań terenowych przeprowadzonych w latach 2018-2019 w trzech powiatach północnej części województwa wielkopolskiego: chodzieskim, pilskim i złotowskim. Badania te prowadzone były w ramach zadania „Dokumentacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi północnych powiatów województwa wielkopolskiego”, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umowa nr 0564/18/FDK/DIK.

Poszczególne tomy będą zawierać: część wstępną charakteryzującą teren badań pod względem geograficznym i historycznym oraz przedstawiającą zarys dotychczasowego stanu badań niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi, a następnie szczegółowe omówienie niematerialnego dziedzictwa w danym powiecie z wyodrębnieniem toponomastyki, zwyczajów i obrzędów dorocznych, tradycyjnej religijności, działalności zespołów folklorystycznych i artystów nieprofesjonalnych. Integralną częścią każdego tomu będą dwie mapy topograficzne powiatu w skali 1 : 50 000. Na pierwszej mapie znajdą się zebrane w trakcie badań nazwy topograficzne i etnonimiczne, na drugiej umieszczone zostaną piktogramy obrazujące udokumentowane przejawy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Wydane tomy stanowić będą kolejne pozycje serii „Atlas niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej”: Tom 9 – Powiat chodzieski, Tom 10 – Powiat pilski i Tom 11 – Powiat złotowski.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

Kwota dofinansowania wynosi: w roku 2020 – 20 000 PLN, a w roku 2021 – 30 000 PLN.

logo

Zadanie jest także współfinasowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który przeznaczył na rok 2020 kwotę 40 500 zł.

samorzad_wojewodztwa_wielkopolskiego