PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/31/2019

Baner PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – Partner KSOW informuje, że w dniu 6 maja 2019 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji „Festyn zielonoświątkowy”. Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 10.400,00 zł. Operacja mająca na celu „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty: 

  • integracja i aktywizacja mieszkańców wsi w obszarze szerszego dostępu do kultury oraz pielęgnacji tradycji i kultury ludowej
  • kultywowanie hodowli ras zachowawczych zwierząt gospodarskich i tradycyjnych metod uprawy roślin
  • rozwój organizacji i stowarzyszeń wiejskich np. kół gospodyń wiejskich
  • ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulinarnego wsi wielkopolskiej, w tym wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych w tym zakresie
  • uwrażliwienie na kwestię wagi współczesnych problemów związanych z racjonalnym korzystaniem z zasobów środowiska naturalnego
  • zwiększenie ruchu turystycznego w regionie, promocja działań Muzeum. 

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.