PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH PROW W RAMACH UMOWY NR DOW/27/2022

pasek dofinansowanie KSOW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

MUZEUM NARODOWE ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO W SZRENIAWIE – Partner KSOW informuje, że w dniu 21.06.2022 r. podpisana została umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji pn. „SZRENIAWSKIE WARSZTATY EKOLOGICZNE”

Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi: 25 243,60 zł.

Operacja mająca na celu popularyzację, w szerokim kontekście, zagadnień związanych z edukacją ekologiczną i przyrodniczą poprzez organizację warsztatów, wyjazdów studyjnych i konkursów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planuje się, iż w wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • przekazanie mieszkańcom wsi i miast informacji związanych z ochroną bioróżnorodności, ochroną ziemi, dostosowywaniem do zmian klimatycznych oraz gospodarki odpadami,
  • popularyzacja prawnych aspektów ochrony przyrody, roślin i zwierząt, rozwijanie działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechnienie wiedzy na temat świadczeń ekosystemowych

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie informujemy o możliwości zarejestrowana się jako Partner KSOW w bazie dostępnej na portalu internetowym http://ksow.pl